Persondatapolitik

Murermester Hans Wind ApS behandling af personoplysninger

Som led i kontakt med Murermester Hans Wind aps, vil firmaet behandle personoplysninger vedr. vedkommende.
 
I medfør af databeskyttelsesforordningen skal vi give ovennævnte personer en række oplysninger om vores behandling af deres personoplysninger. Hvordan vi oplyser dig, afhænger af den konkrete sammenhæng. Vi oplyser dig dels i denne generelle oplysningstekst, men i nogen sammenhænge vil du derudover modtage en særskilt meddelelse fra os, f.eks. på e-mail, hvis vi skal behandle oplysninger om dig i andre sammenhænge.
 
Murermester Hans Wind aps er ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er: 
  • Murermester Hans Wind aps, CVR-nr. 20962739, Rylevej 6, 6500 Vojens.
  • Telefon 20427181/30666111 og skriftligt pr. e-mail til bente@murerm.dk
Vores behandling af dine personoplysninger sker primært med det formål at kunne betjene jer til fulde tilfredshed.
 
Behandlingen af personoplysningerne sker i første led for at kunne sende tilbud og fakturaer til den rigtige debitor, udbetale løn til de ansatte, betale fakturaer til den rigtige kreditor og inddrive ubetalte fordringer m.m.
 
 
Murermester Hans Wind aps benytter også dine oplysninger til fremsendelse af fakturaer, lønsedler og breve pr. e-mail.  
Behandlingen vil omfatte indsamling, registrering, opbevaring, evt. videregivelse dine personoplysninger.
 
De oplysninger, som Murermester Hans Wind aps behandler om dig, er dels oplysninger, som du selv har givet i forbindelse med ansættelse eller at du har kontaktet vores firma. Det er derudover oplysninger, der modtages eller indhentes hos andre, herunder RKI-registret og offentlige myndigheder.
 
Murermester Hans Wind aps behandler kun oplysninger, som er nødvendige og relevante for, at vi kan varetage vores interesser som murervirksomhed.
 
Kategorier af oplysninger og behandlingsgrundlag
Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven.
 
Almindelige personoplysninger
De personoplysninger, som Murermester Hans Wind aps behandler, er såkaldte almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, stillingsbetegnelse, køn, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, mailkorrespondance, registreret virksomhedsnavn og cvr-nr. Ved ansættelse behandles også oplysninger om løn.
 
Særligt om videregivelse og overførsel
Murermester Hans Wind vil videregive oplysninger om dig, i det omfang Murermester Hans Wind aps er forpligtet til det og i det omfang det er relevant.
 
Dette kan for eksempel være videregivelse af oplysninger til offentlige myndigheder. Derudover kan det være videregivelse af oplysninger i forbindelse med revision, lønudbetalinger eller lignende.
 
Murermester Hans Wind aps videregiver oplysninger til databehandlere og andre samarbejdspartnere i det omfang det er relevant.
 
Endelig videregiver Murermester Hans Wind aps oplysningerne vedr. ansættelse til Pension Danmark, EG løn og Topdanmark A/S med henblik på pension, lønudbetalinger og  forsikring.
 
Murermester Hans Wind aps overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.
 
Opbevaring af dine personoplysninger
Murermester Hans Wind aps har faste retningslinjer for, hvornår bestemte typer af personoplysninger skal slettes. På den måde gemmer vi ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt.
 
Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af oplysningen og formålet med behandlingen. Personoplysninger vil dog blive slettet eller arkiveret, når der ikke længere er et legitimt og driftsrelateret behov for at opbevare dem, eller når der i øvrigt ikke længere er hjemmel til at opbevare oplysningerne.
 
Automatiserede afgørelser
Data om dig vil på intet tidspunkt blive anvendt til at foretage automatiske afgørelser, herunder profilering.
 
Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 
Retten til indsigt.
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 
Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 
Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Retten til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, jf. nedenfor.
 

Retten til dataportabilitet

Hvis vi bruger dine oplysninger baseret på et samtykke eller en kontrakt, og behandlingen af oplysningerne er automatiseret, har du ret til at modtage kopi af de oplysninger, du har givet til os, i et elektronisk maskinlæsbart format. 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
Indsigelse vedrørende behandling af oplysninger med hjemmel i interesseafvejningen
Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod Murermester Hans Wind apss behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er den såkaldte interesseafvejning efter artikel 6, stk. 1, litra e) eller f).
 
Det vil betyde, at Murermester Hans Wind aps som dataansvarlige ikke længere må behandle personoplysningerne, medmindre Murermester Hans Wind aps påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 
Indsigelse mod direkte markedsføring
Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til sådan markedsføring. Hvis du gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må Murermester Hans Wind aps ikke længere behandle dine personoplysningerne til dette formål og du vil derfor ikke modtage direkte markedsføring fra Murermester Hans Wind aps.
 
Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Murermester Hans Wind aps ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.
 
Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk